7-8 grudnia 2017

Warszawa, Pałac Staszica

PL
EN

poetyki nie(po)rozumienia

kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej

December 7-8, 2017

Warsaw, Staszic Palace

PL
EN

Poetics of (Mis)understanding

Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication

Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej

PL
EN

Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication

PL
EN

o konferencji

call for papers

goście
specjalni

organizatorzy

program

lokalizacja

abstrakty
wystąpień

kontakt

Program konferencji zostanie podany w najbliższym czasie
Abstrakty wystąpień zostaną udostępnione w najbliższym czasie

about

call for papers

key note
speakers

organisers

programme

location

book of
abstracts

contact

Details will be published soon
Details will be published soon
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach m.in. statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

X

O konferencji
About
Call for Papers

W imieniu członków Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej. Sesja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 w Instytucie Badań Literackich w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica).

Interesuje nas przede wszystkim eksploracja pozytywnych aspektów nieporozumień komunikacyjnych - w odróżnieniu od ujęć, które tradycyjnie uwypuklają destabilizujący, destrukcyjny wpływ tego rodzaju zakłóceń. Chcielibyśmy wraz z Państwem pokazać pomyłki i nieporozumienia komunikacyjne jako niedoceniane źródło innowacyjności w kulturze. Nieporozumienie i rozmaite przesunięcia znaczeniowe traktujemy bowiem jako stałe, immanentne i niemożliwe do wyeliminowania mechanizmy kontaktu międzykulturowego wpisane w proces szeroko definiowanego przekładu.

Przedmiotem namysłu pragniemy uczynić komunikację między–, poza– i parajęzykową, (między)kulturową, literacką i artystyczną. Szczególnie zainteresowani bylibyśmy ujęciami literaturoznawczymi, kulturoznawczymi, translatologicznymi i antropologicznymi. Perspektywy filozoficzne, socjologiczne, komunikacyjne, poznawcze traktujemy jako kontekst dla zagadnień z obszaru literatury, kultury i przekładu.

Proponujemy poddać dyskusji następujące problemy:

 • Nieporozumienie jako zdarzenie komunikacyjne i transparentna, często niedoceniana lub niedostrzegana forma kontaktu – jego przyczyny, konteksty, mechanizmy i możliwe efekty pozytywne;
 • Nieporozumienia i odkształcenia znaczeniowe w procesie przekładu: interlingwalnego, interkulturowego, intersemiotycznego jako element inherentny i „stała” komunikacyjna;
 • Historyczność nieporozumień;
 • Zakłócenia w transferze wiedzy i form kulturowych jako źródło nowych idei/ form ekspresji;
 • Nieporozumienie i niezrozumienie/ niezrozumiałość jako strategia artystyczna;
 • Kulturowe reprezentacje nieporozumień i nierozumienia;
 • Dynamika nieporozumienia: momentarność, skalarność i gradacyjność a procesualność/ względność zrozumiałego i niezrozumiałego;
 • Status i możliwe wartościowania nieporozumienia i niezrozumienia w różnych teoriach komunikacji artystycznej;
 • Historycznie zmienne interpretacje roli niezrozumienia i niezrozumiałych tekstów kultury;
 • Strategie i efekty łączenia rodzimej tradycji kulturowej z tym, co obce/ nowe i niezrozumiane, zrozumiane cząstkowo, wypaczone;
 • „Blokady recepcyjne” w przekładzie (obcość kulturowa, historyczna, religijna, gatunkowa);
 • Kulturowe przewartościowania przekładów pierwotnie uznanych za chybione/ mylne/ błędne;
 • Historyczne modele przekładów eksperymentalnych, celowo odkształcających oryginał;
 • Granice nie(po)rozumienia a granice interpretacji wypowiedzi artystycznych – propozycje alternatywne wobec wariantów poststrukturalistycznych teorii misreading;

Językami konferencji będą język polski i angielski (jako preferowany ze względu na planowaną pokonferencyjną monografię w tym języku). Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w języku angielskim w formie abstraktu (do 200 słów) na adres: poetyki.nieporozumienia@gmail.com do 15 października 2017r.

Informację o zaakceptowaniu zgłoszenia otrzymają Państwo do 30 października 2017. Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Niestety, nie możemy pokryć kosztów podróży i zakwaterowania.

Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie konferencji

Z wyrazami głębokiego szacunku, mając nadzieję na osobiste spotkanie z Państwem w czasie konferencji

dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik
kierownik Pracowni Poetyki Historycznej
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”
Instytut Badań Literackich PAN
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
rembowskapluciennik@gmail.com

dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”
Instytut Badań Literackich PAN
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tamara_brzostowska@wp.pl

dr Beata Śniecikowska
sekretarz konferencji
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”
Instytut Badań Literackich PAN
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
beata.sniecikowska@gmail.com

Call for Papers

Dear Collegues!

On behalf of the Historical Poetics Department of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Board of the Foundation "Center for International Polish Studies," we would like to invite you to participate in an international interdisciplinary conference Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication. The conference will take place on December 7-8, 2017 at the Institute of Literary Research ( Nowy Świat 72, Pałac Staszica) in Warsaw, Poland.

We are interested primarily in exploring the positive aspects of misunderstandings in communication – unlike the approaches that have traditionally emphasized the destabilizing and destructive impact of such interferences. Together with you, we would like to show the mistakes and misunderstandings in communication as an undervalued source of innovation in culture. We treat misunderstanding and various semantic shifts as mechanisms of intercultural contact that are permanent, inherent, and impossible to eliminate; they are inscribed in the broadly defined translation process.

We want to reflect upon communication that is para-, between-, and beyond language; that is (inter)cultural, literary and artistic. We would be particularly interested in approaches within the areas of literary criticism, anthropology, cultural and translation studies. We treat all philosophical, sociological, communication, and cognitive perspectives as a context for issues in the fields of literature, culture, and translation.

We propose to discuss the following:

 • Misunderstanding as a communication event and transparent, often underestimated or unnoticed form of contact – its causes, contexts, mechanisms, and possible positive effects;
 • Misunderstandings and distortions of meaning in the process of interlingual, intercultural, and intersemiotic translation as an inherent element and a constant value in communication;
 • Historicity of misunderstandings;
 • Interferences in the transfer of knowledge and cultural forms as a source of new ideas/forms of expression;
 • Misunderstanding and incomprehension/incomprehensibility as artistic strategies;
 • Cultural representations of misunderstanding and incomprehension;
 • The dynamics of misunderstanding: momentariness, scale ratio, and gradualness vs. processuality/relativity of the understandable and the incomprehensible;
 • The status and possible value assessment of misunderstandings and incomprehensions in different theories of artistic communication;
 • Historically variable interpretations of the role of misunderstanding and of incomprehensible cultural texts;
 • Strategies and effects of combining native cultural tradition with what is foreign/new and misunderstood or understood fractionally, what is distorted;
 • "Reception barriers" in translation (cultural, historical, religious, and genre strangeness);
 • Cultural reevaluations of translations originally regarded as misguided /misleading/wrong;
 • Historical models of experimental translations that deliberately distort the original;
 • The boundaries of (mis)understanding vs. the boundaries of interpretation of artistic statements – alternative proposals to variants of the poststructuralist theory of misreading.

The languages of the conference will be Polish and English (the latter preferred due to the planned post-conference monograph in English). We plan a conference (fee 150 euro). We will not be able to cover travel and accommodation costs. Please, send your paper proposals in the form of an abstract in English (up to 200 words) by November 15, 2017 to: poetyki.nieporozumienia@gmail.com

We will inform you of whether your proposal has been accepted by November 30, 2017.

Further information will be posted successively on the conference website

We look forward to meeting you at the conference.

Sincerely yours,

dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik
kierownik Pracowni Poetyki Historycznej
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”
Instytut Badań Literackich PAN
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
rembowskapluciennik@gmail.com

dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”
Instytut Badań Literackich PAN
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tamara_brzostowska@wp.pl

dr Beata Śniecikowska
sekretarz konferencji
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”
Instytut Badań Literackich PAN
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
beata.sniecikowska@gmail.com

Goście specjalni

Prof. Clive Scott

Członek Brytyjskiej Akademii Nauk, profesor emerytowany na Wydziale Sztuk i Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Anglii Wschodniej w Norwich, Wielka Brytania. Jest autorem licznych publikacji z zakresu historii literatury francuskiej, komparatystyki literackiej i eksperymentalnego przekładu literackiego, m. in. Literary Translation and the Rediscovery of Reading (Cambridge University Press, 2015), Translating the Perception of Text. Literary Translation and Phenomenology (Legenda, 2012), Translating Rimbaud's Illuminations (Exeter Univ. Press, 2006) i Translating Baudelaire (Exeter Univ. Press, 2000).
więcej

Ellen Hinsey

Amerykańska poetka, eseistka, tłumaczka i dziennikarka zainteresowana kulturą i historią Europy Wschodniej i Środkowej. Autorka m. in. książek Mastering the Past: Contemporary Central and Eastern Europe and the Rise of Illiberalism (Telos Press, 2017) oraz Magnetic North: Conversations with Tomas Venclova (Rochester University Press 2017).
więcej

Dr Juliette Taylor-Batty

Adiunkt w Leeds Trinity University. Jest autorką monografii Multilingualism in Modernist Fiction (Palgrave Macmillan, 2013), studium na temat literackich sposobów wykorzystania wielojezyczności przez pisarzy modernistycznych. Jej publikacje dotyczą Jean Rhys, Jamesa Joyce'a, Samuela Becketta, Vladimira Nabokova, Salmana Rushdiego oraz Eugene Jolasa. Razem z Markiem Taylor-Batty wydała Samuel Beckett’s Waiting for Godot (Continuum, 2009). Jej najnowszy projekt naukowy dotyczy związków pomiędzy praktyką przekładową pisarzy modernistycznych a ich „oryginalną” twórczością, ze szczególnym uwzględnieniem użycia przekładu do celów kompozycyjnych, nieakceptowalnych sposobów użycia źródeł oraz form przekładu celowo zawłaszczających oryginał.
więcej

Key Note Speakers

Prof. Clive Scott

A Fellow of the British Academy, is Professor Emeritus of European Literature in the Faculty of Arts and Humanities at the University of East Anglia. He is the author of various publications on French and comparative literature and experimental translation, the most recent of which are Literary Translation and the Rediscovery of Reading (Cambridge University Press, 2015), Translating the Perception of Text. Literary Translation and Phenomenology (Legenda, 2012), Translating Rimbaud's Illuminations (Exeter Univ. Press, 2006), and Translating Baudelaire (Exeter Univ. Press, 2000).
more

Ellen Hinsey

American poet, essayist, translator and journalist concerned with culture and history of Eastern and Central Europe. She has published recently Mastering the Past: Contemporary Central and Eastern Europe and the Rise of Illiberalism (Telos Press, 2017) and Magnetic North: Conversations with Tomas Venclova (Rochester University Press 2017).
more

Dr Juliette Taylor-Batty

Senior Lecturer in English at Leeds Trinity University. She is the author of Multilingualism in Modernist Fiction (Palgrave Macmillan, 2013), a wide-ranging study of the use by modernist writers of different languages for stylistic effect. She has written articles and chapters on Jean Rhys, James Joyce, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Salman Rushdie and Eugene Jolas. She is co-author (with Mark Taylor-Batty) of Samuel Beckett’s Waiting for Godot (Continuum, 2009). Her current book project examines the relationship between modernist writers’ work as translators and their ‘original’ writing, with specific focus on the explicit use of translation for compositional purposes, unacknowledged use of sources, and deliberately appropriative forms of translation.
more

Organizatorzy

Fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych

Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” została powołana 27 czerwca 1995 roku jako organizacja non profit niezależna od struktur akademickich i uniwersyteckich. Powstała z inicjatywy pracowników naukowych Instytutu Badań Literackich PAN (prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, dr Adam Rysiewicz, prof. dr hab. ElŜbieta Sarnowska-Temeriusz, prof. dr hab. Jerzy Snopek i prof. dr hab. Jan Tomkowski), Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (prof. dr hab. Małgorzata Czermińska) oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prof. dr hab. Jerzy Jarzębski i prof. dr hab. Ryszard Nycz). Fundatorzy utworzyli Radę Fundacji CMBP. W latach 1995–2011 Zarząd Fundacji tworzyli: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki (Prezes), prof. dr hab. Zbigniew Kloch (Wiceprezes) oraz dr Dorota Gostyńska (Wiceprezes).

Do statutowych celów Fundacji CMBP należy:

 • inspirowanie i wspomaganie międzynarodowych badań polonistycznych poprzez nawiązywanie kontaktów z polonistami zagranicznymi oraz inicjowanie i wspieranie projektów naukowych,
 • realizowanych wspólnie przez polonistów polskich i zagranicznych, organizowanie konferencji, wykładów, kursów i szkoleń związanych z polską nauką o literaturze,
 • patronowanie grupom seminaryjnym, będących ośrodkiem spotkań polonistów z całego świata zainteresowanych wspólnymi tematami, pracujących naukowo nad zagadnieniami literatury i kultury polskiej – także w ujęciu komparatystycznym,
 • organizacja forów umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w nauce o literaturze polskiej,
 • działalność informacyjna i propagatorska, organizacja imprez i konkursów w Polsce i za granicą w zakresie polskiej nauki o literaturze,
 • finansowanie publikacji ciągłych i zwartych (książek, czasopism i broszur) poświęconych literaturze i nauce o literaturze polskiej.

Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami, stowarzyszeniami, szkołami, fundacjami i osobami prywatnymi, którym bliskie są cele statutowe Fundacji. Obszar działań Fundacji CMBP należy do tzw. Advanced Studies, tzn. że jej poszczególne projekty kierowane są do polonistów zagranicznych zajmujących się profesjonalnie wiedzą o literaturze polskiej: tłumaczy, doktorantów i wykładowców wydziałów slawistycznych pracujących naukowo nad zagadnieniami literatury i języka polskiego.

ZARZĄD FUNDACJI CMBP (od 2011)
Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
Magdalena Rembowska-Płuciennik
Beata Śniecikowska
Maciej Kidawa
Agata Ludwikowska
Maciej Maryl
Krzysztof Niewiadomski

Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN

Zainteresowania badawcze członków pracowni wiążą się z problematyką historycznie zmiennych form języka artystycznego w relacji do zagadnień genologii, stylistyki, retoryki, literackich programów i poetyk, form krytyki literackiej i recepcji jak również metodologicznych problemów historii oraz teorii literatury. Indywidualne badania realizowane w pracowni obejmują wszystkie rodzaje literackie (poezja, dramat, proza, eseistyka, formacje międzyrodzajowe) oraz różne gatunki (literackie i paraliterackie), analizowane na materiale pochodzącym z różnych epok (głównie XIX, XX oraz XXI wieku).

Instytut Badań Literackich PAN

Instytut Badań Literackich jest jedną z najstarszych placówek Polskiej Akademii Nauk. Powstał w 1948 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca tegoż roku. Zgodnie z aktem założycielskim, był samodzielną placówką naukową, podległą zrazu Ministrowi Oświaty, a wkrótce - Ministrowi Szkół Wyższych i Nauki. Po trzech latach Instytut został włączony w strukturę Polskiej Akademii Nauk (na mocy uchwały Rady Ministrów z 9 lipca 1952 r.), stając się pierwszą placówką Wydziału I Nauk Społecznych PAN.

Organisers

Center for International Polish Studies Foundation

The Foundation "Center for International Polish Studies" (CMBP) was established on June 27, 1995 as a non-profit organization independent of academic and university structures. It was created following the initiative taken by the academic staff of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (Prof. Włodzimierz Bolecki, Prof. Teresa Kostkiewiczowa, Dr Adam Rysiewicz, Prof. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Prof. Jerzy Snopek, Prof. Jerzy Snopek, and Prof. Jan Tomkowski), the Institute of Polish Philology at the University of Gdańsk (Prof. Małgorzata Czermińska) and the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University in Cracow (Prof. Jerzy Jarzębski and Prof. Ryszard Nycz). The founders of the Foundation created the CMBP Foundation Scientific Board. In the years 1995-2011 the Foundation’s Management Board was composed of: Prof. Włodzimierz Bolecki (President), Prof. Zbigniew Kloch (Vice President) and Dr Dorota Gostyńska (Vice President).

The statutory objectives of the CMBP Foundation include:

 • inspiring and supporting international Polish research by establishing contacts with foreign Polish studies scholars as well as initiating and supporting their research projects,
 • organizing conferences, lectures, courses and trainings related to Polish literature,
 • patronizing the seminar groups, which are the center of meetings of Polish studies scholars from all over the world who are interested in common subjects, work on the issues of Polish literature and culture – also in comparative terms,
 • organizing forums for learning the latest trends in Polish literature studies,
 • information and dissemination activities, organization of events and competitions in Poland and abroad in the field of Polish literaturę studies,
 • financing publications (books, journals and brochures) devoted to Polish literature.

The Foundation "Center for International Polish Studies" co-operates with state institutions and social organizations operating within the scope of the Foundation's goals and with national and international universities, associations, schools, foundations and individuals close to the statutory objectives of the Foundation. The area of activities of the CMBP Foundation belongs to the so-called Advanced Studies, i.e. its individual projects are targeted towards foreign scholars dealing with Polish literature: translators, PhD students and lecturers of Slavic faculties who work on the issues of Polish literature and culture.

The Foundation’s Management Board (since 2011)
Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz (President)
Magdalena Rembowska-Płuciennik (Vice President)
Beata Śniecikowska (Vice President)
Maciej Kidawa
Agata Ludwikowska
Maciej Maryl
Krzysztof Niewiadomski

Department of Historical Poetics IBL PAN

The research interests of the members of the Department are associated with the problems of historically variable forms of artistic language as related to the issues of genre theory, stylistics, rhetoric, literary programs, poetics, forms of literary criticism, and reception, as well as to the methodological problems of the history and theory of literature. Individual research projects conducted in the Department cover all literary genres (poetry, drama, prose fiction, essays, intergeneric forms) and various other categories (literary and paraliterary) studied on the basis of texts from different periods (mostly, from the 19th, 20th, and 21st centuries).

The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

The Institute of Literary Research is one of the oldest units of the Polish Academy of Sciences. It was established in 1948, upon the regulation of the Council of Ministers of July 24th of that year. According to the foundation charter, it was a separate scientific unit, subordinate first to the Minister of Education, and soon – to the Minister of Higher Education and Scientific Research. After three years the Institute was included in the structure of the Polish Academy of Sciences (based on the resolution of the Council of Ministers of July 9th 1952), becoming the first unit of the Division I (Social Sciences) of the PAN.

Lokalizacja
Location

Instytut Badań Literackich

ul. Nowy Świat 72
0-330 Warszawa


Przystanki w pobliżu

Uniwersytet

Ordynacka

(M2) Nowy Świat-Uniwersytet


Dojazd autobusami

z Dworca Centralego: linie 128, 175

z Lotniska Chopina: linia 175

The Institute of Literary Research

ul. Nowy Świat 72
0-330 Warszawa


Nearby stops

Uniwersytet

Ordynacka

(M2) Nowy Świat-Uniwersytet


Buses

from Warsaw Central Station: lines 128, 175

from Warsaw Chopin Airport: linia 175

Abstrakty wystąpień
Kontakt

Adres:

Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”
00-330 Warszawa, Pałac Staszica
Nowy Świat 71 c/o IBL PAN; pok. 128

Telefon:

(4822) 826-99-45

E-mail:

poetyki.nieporozumienia@gmail.com

Contact

Adress:

The “Center for International Polish Studies” (CMBP) Foundation
00-330 Warsaw, Staszic Palace
Nowy Świat 71; room 128

Phone:

(4822) 826-99-45

E-mail:

poetyki.nieporozumienia@gmail.com

Projekt strony: Maciej Kidawa

Projekt motywu dekoracyjnego: Freepik

Designed by Maciej Kidawa

Decorative theme designed by Freepik